Privacy Disclaimer Nederlands

Privacy Statement

Creadomotics, (hierna "wij", "ons" genoemd), is houder/eigenaar van de gegevens die ze verzamelt en heeft deze privacyverklaring opgemaakt omdat wij privacy belangrijk vinden. Uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens zijn belangrijk voor ons. Om u alle nodige informatie te verschaffen met betrekking tot de manier waarop wij uw gegevens verzamelen, opslaan en gebruiken, bezorgen wij u deze toelichting over onze online praktijken en de keuzes die u kunt maken, telkens wanneer u uw gegevens ter beschikking stelt via deze site.

Gebruik van cookies

Het is mogelijk dat op onze site gebruik wordt gemaakt van cookies om uw online ervaring te verbeteren en de kwaliteit van uw bezoek te optimaliseren. Cookies zijn bestanden die u kunnen identificeren als een specifiek gebruiker en uw voorkeuren (bijvoorbeeld taalkeuze) en andere informatie met betrekking tot uw bezoeken aan onze site opslaan. Er kunnen ook cookies gebruikt worden voor het bezorgen van inhoud die specifiek voor u van belang is. Het verwijderen van cookies is mogelijk door gebruik te maken van uw browser. Verzamelen van persoonsgegevens.

Hoe wij uw gegevens gebruiken

Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen te kunnen verwerken en om u te voorzien van de diensten en informatie aangeboden op onze site en die u kan aanvragen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.

Daarnaast zullen wij de informatie die u ons verstrekt gebruiken om de pagina’s van onze site te verbeteren en deze aan te passen aan uw gebruik, om bezoekers op onze site te identificeren, om onderzoek te verrichten naar de demografische gegevens van onze gebruikers. Wij gebruiken uw gegevens om te voldoen aan uw verzoeken om informatie over onze producten en diensten.

Als u dit niet langer wenst, kunt u ons dat laten weten via het mailadres. U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat wij gegevens en informatie die u ons hebt overgemaakt, delen met andere bedrijven die lid zijn van onze groep.

Wij zullen uw gegevens niet overdragen of geen toegang tot uw gegevens verschaffen aan derden die niet behoren tot onze bedrijvengroep, met uitzondering van leveranciers die uw gegevens in onze naam en onder ons toezicht verwerken.

Creaclics

Door het gebruik van de Creaclics-applicatie (Android), wordt er standaard gevraagd om contacten, berichten en andere inhoud met de applicatie te delen. In geen geval zullen wij deze gegevens gebruiken, verwerken of verkopen aan derde partijen.

Veiligheid

Wij doen ons uiterste best en hebben gepaste technische en andere maatregelen en procedures voorzien om uw persoonsgegevens te beschermen en te vrijwaren tegen ongeoorloofde toegang, verlies, vernietiging of diefstal en om het correct gebruik van uw gegevens te bewerkstelligen. Deze site kan links bevatten naar andere sites, zoals die van partners. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacy praktijken of de inhoud van die andere websites.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over dit privacybeleid, de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, stuur dan gerust uw vraag naar info@creadomotics.be of bel naar 050 71 98 71

Creadomotics bvba
Vliegplein 14D
9991 Adegem / Maldegem
Tel: 050 71 98 71
Email: info@creadomotics.be
BTW: BE 0476.269.604

Privacy Disclaimer English

Privacy Statement

Creadomotics, (hereinafter referred to as "we", "us"), is the holder/owner of the data they collect and has drawn up this privacy statement because we find privacy is important. Your privacy and the protection of your personal information is important to us. To provide you all the necessary information regarding the way in which we collect, store and use your information, we give you these notes about our online practices and the choices you can make each time you provide your information through this site.

Use of cookies

On our site may use cookies to improve your online experience and to optimize the quality of your visit. Cookies are files that can identify you as a specific user and your preferences (e.g., language choice) and other information regarding your visits to our site save. Cookies can also be used to deliver content that is specific to you. Deleting cookies is possible by using your browser.

How we use your information

We use your information to process orders and to provide you with the services and information offered on our site and that you could. For the rest, we will only use this information with your permission. We will process your personal information to third parties.

In addition, we will use the information you provide to us to the pages of our site to improve and to adapt it to your uses, in order to identify visitors to our site, to investigate the demographics of our users. We use your information to fulfill your requests for information about our products and services.

If you do not wish this, you can let us know via the e-mail address. You expressly agree that we have transferred, data and information you share with other member companies of our group.

We will not transfer your data or do not have access to your information to third parties who do not belong to our group of companies, with the exception of vendors that your data on our behalf and under our supervision.

Creaclics

By using the Creaclics application (Android), your phone will ask to share contacts, messages and other content with the application. In no event will we use, process or sell this information to third parties.

Safety

we will do our best and have appropriate technical and other measures and procedures to safeguard and protect your personal information from unauthorized access, loss, destruction or theft and to ensure the correct use of your data. This site may contain links to other sites, such as those of partners. We are not responsible for the privacy practices or the content of those other websites.

Contact details

If you have any questions about this privacy policy, the way in which we collect and use your personal information, do not hesitate to send your inquiry to info@creadomotics.be or call 050 71 98 71

Creadomotics bvba
Vliegplein 14D
9991 Adegem / Maldegem
Tel: 050 71 98 71
Email: info@creadomotics.be
VAT: BE 0476.269.604

Download in PDF